بازی بی همبازی

قایم باشک ما

بازی یک طرفه بود

من چشم بستم

و شمردم

1

2

3

و تو ناپدید شدی

تا بی بعد

چه توهمی شیرینی ست

یافتنت !!!

هنوز هم می شمارم

1001

1002

1003

....

اصلا بیا بازی را عوض کنیم

گل یا پوچ

خوبه؟!؟

تو همیشه گل شو

من همیشه پوچ!

نه!

بیا... دیو و دلبر

من دیو

تو دلبر

فقط بیا...

اما...

تو هرگز نمی آیی!!!

/ 2 نظر / 51 بازدید
پاليزبان

درود هر چقدر چشم بگذاري در اين بازي قايم باشك ، هر چقدر به لطايف الحيل ، نازك طبعي كني و هر چقدر زمين بازي را بي سرزمين كني ، هيچ گمشده اي ، مفقوي اش را اعلام وصول نخواهد كرد . بدرود

پاليزبان

درود تبري از جهنم را مي گذارم براي يك مبادايي ديگر . اكنون ، فقط به آتشي مي انديشم كه بهشت را برايم استحاله كند . قربت را حواله مي دهم به غربت . بگذار كه تاريخ اين غريبي را به قضاوت بنشيند . اينك ، در هيچ جغرافيايي ، پيدا نمي شود ، دلم كه سال هاست ناپيدايي اش را به جشن نشسته ام . بدورد