در تو بروی من بست!

گفتی:

((دیر آمدی ای نگار سرمست

زودت ندهیم دامن از دست))

 

 

 

گویم:

گر هم بدهیم دامن از دست

دیری نرود دل نشود خست

 

آید چو منی هزار و یک مست

آری در تـــو بروی من بست

 

آری در تو بروی من بست!

/ 0 نظر / 28 بازدید