مادر

مادر

 

چروک صورتت مادر

نمی دانی چه پر درد است!

چو می خندی

خطوطش بیش می گردد

در آن دم

 روی تور می لغزد

هجوم عنکبوت غم

برو فریاد می دارم

نتن بر من ! نتن بر من!

 

 * * * 

چرا مادر، چرا پیری؟

سؤال ابلهانه پرسیدم؟!

جوابی ده!

من این پیری نمی خواهم

نمی خواهم

چرا که نیک می دانم

حکایت از چه ها دارد!

بمان مادر

جوان با من!

جوان با من!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید