نقد و بررسی رمان سووشون

فصل اول

رمان «سووشون»، برجسته ترین اثر سیمین دانشور است که نگارنده تلاش نموده است که در این فصل از چندین روزنة مختلف به آن بنگرد؛ از جمله: از جنبة عوامل داستانی، فمینیستی، اسطوره ای، رئالیستی و تاریخی. اما ابتدا با نویسندة رمان «سووشون» و دنیای داستانی نویسی او آشنا شده، پیشینة تحقیق در مورد این اثر گران بها را بطور مختصر بررسی می کنیم و پس از آن به ترتیب برگه های مختلف نقد را ورق می زنیم. 

بخش اول

سیمین دانشور و دنیای داستان نویسی او  

سیمین دانشور دو ویژگی عمده دارد؛ اول از همه این که نخستین زن نویسندة جدی در ادبیات معاصر ماست و دیگر آن که اولین فارغ التحصیل دورة دکترای ادبیات فارسی است که به جای تفحص و تحقیق و تصحیح نسخة خطی، به داستان نویسی روی می آورد و به جای این که به کاوش در آثار دیگران بپردازد، خود، اثر می آفریند تا دیگران به نقد و کاوش آن دست زنند. در واقع نویسنده ای ظهور می کند که زن است و از زنان می نویسد و اهمیت این موضوع آن گاه بیشتر آشکار می شود که در آغاز راه او ادبیات ما به طور یک جانبه ای مردانه بود.

سیمین دانشور در 1301 ش. در خانواده ای تحصیل کرده در شیراز به دنیا آمد. بعدها تحصیل در ادبیات فارسی را تا دریافت درجة دکترای آن دنبال کرد و سال ها به تدریس تاریخ هنر در دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران پرداخت. وی نخستین مجموعه داستان هایش را با نام «آتش خاموش» در 1327 منتشر کرد. این اثر بی بهره از جنبه های هنری تنها به خاطر زن بودن نویسنده اش واقعه ای است. با این حال اکنون که سال ها از چاپ آن می گذرد می توان نطفة نویسنده آینده را در آن دید. وی در سال 1340، دومین مجموعه داستان هایش را به نام «شهری چون بهشت» گرد آورد. اگرچه این کتاب نسبت به نخستین اثر دانشور پیشرفتی را نشان می دهد و بررسی آن ها، آشکار می کند که دانشور در گونة داستان نکته ها آموخته و گام ها برداشته است، اما باید گفت که «شهری چون بهشت» هنوز با اثر ادبی فاصلة بسیار دارد.

انتشار رمان «سووشون»، نقطة عطف زندگی دانشور است. این رمان که خیلی زود شهرت درخوری پیدا کرد، به زبان های گوناگونی نیز ترجمه شد. دید سطحی و احساسی داستان های دو مجموعة پیش، جای خود را به نگرشی پخته و آرمانی می دهد. از طرف دیگر، نشر آن نیز پختگی، انسجام و یک دستی آشکاری را به نمایش می گذارد که در رمان های فارسی تا زمان انتشار این کتاب کم سابقه است. زری، کانون این رمان، زنی است که یک سر و گردن از زن های دیگر داستان های دانشور بالاتر است و زمانی که با مرگ شوهرش، یوسف روبه رو می شود، به آن استوانه ای بدل می شود که زندگی را باید نگه دارد. این رمان حالتی نمادین دارد و بیش تر حال و روز دورانی را حکایت می کند که نویسنده در آن به سر می برد و به تعبیری می توان پسِ سیمای یوسف، شخصیت اصلی آن، جلال آل احمد (همسر سیمین)، را دید. مکان داستان در استان فارس و زمان آن سال های جنگ جهانی است. با این حال، می توان این زمان ظاهری را حذف کرد و موضوع رمان را به زمان های دیگر نیز تسری داد. مبارزه با ابعاد و جوانب گوناگون و جناح بندی های متفاوت آن به گونه ای توصیف می شود، که تنها در قالب مکان و زمان خاصی جای نمی گیرد و حتی می توان در سال های اواخر دهة چهل نیز از آن برداشت همزمانی کرد. آن چه از ماجراهای این رمان در محدوده زمانی مطرح شده در آن بر می آید، این است که با جنگ بزرگ جهانی، دیگر زندگی سنتی گذشته متلاشی شده و شرایطی پیش آمده که زندگی اجتماعی ما حتی در شکل کوچک خانوادگی آن نیز ساختار خود را از دست داده است.

دانشور در سال 1358 مجموعة دیگری از داستان هایش را به نام «به کی سلام کنم» منتشر کرد. برخی از داستان های این مجموعه، پیش از آن در نشریات گوناگون منتشر شده بودند؛ این داستان ها شکل یک دست و حال و هوای یکسانی ندارند؛ برخی در سطحی نازل تر از رمانِ «سووشون» بودند؛ اما شماری دیگر به ویژه داستانی که نام کتاب از آن گرفته شده یا داستان «سوترا» از بهترینِ نمونه های داستان های ماست.[1]

سیمین پس از سال ها سکوت، در زمستان 1372 جلد اول رمان «جزیره سرگردانی» را منتشر کرد که ادامة آن در سال 1380 تحت عنوان «ساربان سرگردان» به چاپ رسید. این رمان ها با تغییراتی محسوس در ذهنیت اجتماعی و شگردهای رمان نویسی همزمان هستند.

از آن جا که دانشور در چهار عرصة روزنامه نگاری، ترجمه، داستان نویسی و تحقیق و پژوهش قلم می چرخاند؛ بنابراین خلاصه وار می توان آثار وی را چنین دسته بندی کرد:

آثار

1- الف) داستان

دانشور، سیمین، 1327 ، آتش خاموش، تهران (مجموعة 16 داستان).

دانشور، سیمین، 1340 ، شهری چون بهشت، علی اکبر علمی، تهران (مجموعة 10 داستان).

دانشور، سیمین، 1348 ، سووشون، خوارزمی، تهران (رمان).

دانشور، سیمین، 1372 ، به کی سلام کنم، خوارزمی، تهران (رمان).

دانشور، سیمین، 1372 ، جزیره سرگردانی، خوارزمی، تهران (رمان).

دانشور، سیمین، 1375 ، از پرنده های مهاجر بپرس، کانون، تهران (مجموعة 10 داستان).

دانشور، سیمین، 1380 ، ساربان سرگردان، خوارزمی، تهران (رمان).

2- ب) ترجمه

شاو، برنارد، 1382 ، سرباز شکلاتی، سیمین دانشور، انتشارات تهران.

چخوف، آنتوان، 1328 ، دشمنان، سیمین دانشور، انتشارات تهران.

کارنگی، دیل، 1330 ، راز موفق زیستن، سیمین دانشور، انتشارات تهران.

شنیتسلر، آرتور، 1332 ، بئاتریس، سیمین دانشور، انتشارات تهران.

سارویان، ویلیام، 1333 ، کمدی انسانی، سیمین دانشور، ابن سینا، تهران.

هاثورن، ناتانیل، 1333 ، داغ ننگ، سیمین دانشور، نیل، تهران.

کورولندر، هارول، 1337 ، همراه آفتاب، سیمین دانشور، محمد علی علمی، انتشارات تهران.

چخوف، آنتوان، 1347 ، باغ آلبالو، سیمین دانشور، انتشارات تهران.

دانشور، سیمین، 1351 ، چهل طوطی، سیمین دانشور همراه جلال آل احمد، میترا، تهران.

پیتون، آلن 1351 ، بنال وطن، سیمین دانشور، انتشارات تهران.

از نوسیندگان مختلف، 1362 ، ماه عسل آفتابی، سیمین دانشور، انتشارات تهران. 

3) گزیدة آثار پراکنده و مقالات

به علت کثرت مقالات و آثار متفرقة خانم دانشور تنها به ذکر چند نمونه از آن ها بسنده می کنیم.

دانشور، سیمین، درباره سهراب سپهری، کتاب ماه، 1341 ، 1 ، 2 ، صص185-187.

          دانشور، سیمین، حضور جلال در انقلاب مردم ایران، کیهان، 1358 ، 1 ، 3 ، صص10.

          دانشور، سیمین، 1360 ، غروب جلال، رواق، تهران.

          دانشور، سیمین، کنکاش در اندیشه های جلال آل احمد، کمک، 1370، 2 ، 1 ، صص202- 205.

          دانشور، سیمین، 1375 ، شناخت و تحسین هنر، کتاب سیامک، تهران.

و ...

 

 

 

بخش دوم

پیشینة تحقیق در مورد رمانِ «سووشون» اثر سیمین دانشور

دربارة این بانوی بزرگوار و برجسته ترین اثرش «سووشون» تاکنون مطالبی به رشته تحریر درآمده است؛ «جدال نقش با نقاش در آثار سیمین دانشور» اثر هوشنگ گلشیری از جمله اولین تحلیل هایی است که در این زمینه به عمل آمد. در ویژه نامة تکاپو «دی- بهمن 72» مقالة «کشف تاریکی» مسعود طوفان و مقالة «سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن» (ادبیات و فلسفه، دی ماه 81) نوشتة دکتر حسین پاینده از جمله برترین این نقدهاست. انتشار جشن نامة دکتر سیمین دانشور با عنوان «بر ساحل جزیرة سرگردان» به کوشش آقای علی دهباشی، مدیر وزین نامة بخارا در 1248 صفحه، منبع ارجمندی برای پژوهش است و ... . همچنین کتاب «درنگی بر سرگردانی های شهرزاد پسامدرن» نوشتة جواد اسحاقیان که این جانب اذعان می دارم در نگارش پایان نامه ام بسیار از آن بهره جسته و مطالبی را نقل نموده ام از جمله آثاری است که بخش هایی از سایه های ذهنی خانم دانشور را روشن کرده اند که دیگران کمتر به آن پرداخته اند. امید است با بررسی بیشتر برجسته ترین اثر سیمین «سووشون» بتوانم سیمای جامع تری از توانمندی های ایشان مکشوف نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم

خلاصة رمان «سووشون»

          داستان با جشن عقدکنان دختر حاکم شروع می شود؛ شیراز در سال های آغاز جنگ دوم جهانی؛ جنوب ایران، منطقه ای که در آن انگلیس ها سنت و سابقة اعمال نفوذ داشته اند و اینک دوباره در آن صفحات ظاهر شده اند و قشون پیاده کرده اند. میان مدعوّین این مهمانی، بسیاری از شخصیت های مهم رمان را می شناسیم: یوسف، زری، مستر زینگر، عزت الدوله، مک ماهون و ...

          از همان فصل اول جدال ها و گفتگوهای اشخاص واقعه که رنگ و بوی سیاسی، اجتماعی دارد شروع می شود و در فصل های دیگر کتاب، فضای سیاسی پیچیده تر و حادتر می گردد.

          قشون بیگانه، آذوقه می خرد و به آذوقة بیشتری نیازمند است، همین سبب قحطی در جنوب شده، حاکم و سایر مقامات دولتی آلت دست آنان هستند، ایلات نیز هر کدام به داعیه ای سر به شورش برداشته اند. یوسف و گروهی از همفکرانش از جمله ملک رستم و ملک سهراب می کوشند تا ایلات را به وضع خطیر کشور متوجه کنند و هم قسم شده اند که آذوقه خود را فقط برای مصرف مردم بفروشند اما گروهی از کج اندیشان همچون خان کاکا و عزت الدوله همچنان به فروش آذوقة خود به قشون بیگانه ادامه می دهند و از یوسف می خواهند او نیز چنین کاری را انجام دهد اما او تن در نمی دهد و علی رغم هشدارها و اعلام خطرها در حفظ موضع خود سماجت می کند تا این که به تیر ناشناسی کشته   می شود و پاداش یک دندگی خود را در سازش نکردن با بیگانگان و عوامل آن ها می گیرد.

          سرانجام فصل آخر ماجرای تشیع جنازة یوسف است که به وسیلة مأموران حکومت درهم می ریزد و تابوت یوسف در دست زن و بردارش می ماند؛ به ناچار شبانه جنازه را از سر چاه بر می دارند و نهایتاً در گورستان جوان آباد در گور می گذارند و روی آن خاک می ریزند بدون این که طوافی یا نماز میتی با تشیع جنازه داشته باشند. روی سنگ مزارش هم چیزی ننوشتند. کتاب با یادآوری شعری از مک ماهون ایرلندی در ارزش استقلال به پایان می رسد:

          «گریه نکن خواهرم، در خانه ات درختی خواهد روئید و درخت هایی در شهرت و بسیار درخت در سرزمینت و باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت ها از باد خواهند پرسید، در راه که می آمدی سحر را ندیدی؟» (سووشون، ص 306)

 

بخش چهارم

تحلیل و بررسی رمان «سووشون» از جنبه عوامل قصه

1- عامل تجربه (Experience)

/ 14 نظر / 502 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هما

بسیار عالی و جامع بود

امین

عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی ... خسته نباشی

ابراهیم سیاحی

با سلام و عرض ادب وبلاگ زیبا و پر محتوایی داری عالی بود از مطالبتون استفاده بردم خوشحال میشم با هم تبادل لینگ کنیم. من لینگ شما را در وبلاگم گذاشتم اگه میخواهید تا با نام دیگری شما را لینگ کنم خوشحال میشم به وبلاگ منم سر بزنی. به امید روزهای خوش بای.

...

واقعا ممنون از نقدی گذاشته بودین ! خیلی کمکم کرد ![لبخند]

محسن

سلام من یه سوال داشتم میخواستم ببینم این شخصیت یوسف و سیمین برگرفته از شخصیت خانوم دانشور و جلال ال احمده . اگه لطف کنید برام این موضوع رو در قالب چند صفحه به ایمیلم ارسال کنید ممنون میشم .

سردبیر سایت هنردز

این مطلب در سایت هنردز منتشر شد شما می توانید مطالب خود را به ایمیل ما ارسال کنید تا در این سایت انتشار یابد. http://www.honardez.ir/?p=6016

سردبیر سایت هنردز

با سلام این مطلب در سایت هنردز منتشر شد. شما می توانید مطالب خود را برای ایمیل ما ارسال نمایید تا در سایت هنردز انتشار یابد. موفق باشید http://www.honardez.ir/?p=6016

سردبیر سایت هنردز

با سلام این مطلب در سایت هنردز منتشر شد. شما می توانید مطالب خود را برای ایمیل ما ارسال نمایید تا در سایت هنردز انتشار یابد. موفق باشید http://www.honardez.ir/?p=6016

مرضیه

واقعا عالی و فوق العاده بود.ممنون فقط ای کاش از نظر جنبه های دینی و مراسم دینی هم نقد میشد[لبخند][گل]

گروه فرهنگ ایران زمین

سلام یک پیشنهاد جالب برای شما! جوزف فازمن از سرگذشت دو نوجوان ایرانی می نویسد! هم اینک رمان پسران نشان دار و سایه های مرگ، نوشته ی جوزف فازمن رو دانلود کنید. راهنمای دانلود از «مارکت پلازا»: به سایت پلازا (www.plazza.ir) رفته؛ نرم افزار پلازا که مخصوص گوشی های اندرویدی است را دانلود کنید و پس از نصب در گوشی تان، از قسمت کتابها و مراجع رمان را دانلود کنید. می توانید این رمان را از مارکت «پارس هاب» نیز دانلود کنید.